Day: April 3, 2021

นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าของจากจีนทางบกนำเข้าของจากจีนทางบก

ในการนำเข้าของจากจีนนั้น นักพรีออเดอร์มือใหม่ที่ต้องการนำเข้าสินค้า ควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น การหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หาข้อมูลเรื่องภาษีนำเข้าของจากจีน การติดต่อกับผู้จำหน่ายในต่างประเทศ รวมไปถึงการติดต่อกับบริษัทชิปปิ้งเพื่อดำเนินการนำเข้าของจากจีนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการนำเข้าของจากจีนนั้นสามารถกระทำได้ใน 3 รูปแบบ คือ ทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก วันนี้จะมาแนะนำวิธีการนำเข้าของจากจีนทางบก ให้ได้รับทราบและนำไปศึกษาหาความรู้ต่อกันเลย  การติดต่อกับโรงงานผู้ขาย เป็นขั้นตอนแรกของการนำเข้าของจากจีน โดยเริ่มจากผู้ขายหรือผู้ผลิตเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า ‘โรงงาน’ หรือผู้จำหน่าย (Shipper) หน้าที่ของ Shipper เป็นการคุยการคุยกับลูกค้าเพื่อประสานงานและดำเนินการจัดการเรื่องสินค้า หลังจากนั้นบริษัทชิปปิ้งสามารถดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารและการนำเข้าสินค้าให้เป็นตามระเบียบและกฎของศุลกากร  ดำเนินการศุลกากรขาออก ผู้จำหน่าย (Shipper) หรือตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ที่ได้จัดจ้างเอาไว้จะต้องแสดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ว่ามีสินค้าอะไรที่กำลังจะนำออกจากประเทศนั้นๆ   จัดเตรียมเอกสารสำหรับการนำเข้า แน่นอนว่าต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าก่อนถึงจะสามารถเบิกของได้ ซึ่งพิธีการศุลกากรนี้ใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมด ทั้งการบันทึกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในโปรแกรมเพื่อส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แน่นอนว่าสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หรือผ่านบริษัทชิปปิ้ง (หรือเรียกว่าผู้นำเข้า)   เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า หากศุลกากรได้รับข้อมูลที่บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อย จะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจุดใดจุดหนึ่ง [...]